Araştırma tasarımımızı belirleyip verilerimizi topladıktan sonra sıra verilerin bilgisayara girilmesi ve analiz edilmesine gelecektir. Bu noktada verilerde bulunması gereken özellikler, veri çeşitleri ve istatistik önemlilik testleri (hipotez testleri) hakkında bilgi sahibi olmalıyız.Biyoistatistiks.com olarak topladığınız verilerinizi hipotezlerinize uygun testler ile analiz ediyor ve çıkan sonuçlarınızı istediğiniz şablona uygun bir şekilde hazırlıyoruz.

Sıklıkla kullanılan temel analiz testleri;                                                            

Bağımsız örneklem t test

Mann-whitney u test

ANOVA

Kruskal-wallis

Ki-kare test

Pearson korelasyon / spearman korelasyon

McNemar testi

Wilcoxon

Fisher exact test

Regresyon analizleri

Betimsel (Tanımlayıcı) istatistikler;

Ortalama, ortanca, mod, yüzdelik değer, varyans, standart sapma, standart hata, normal dağılım, çarpıklık, basıklık, aralık değerleri.

Tanımlayıcı grafikler (sütun, hata değeri, nokta, box plot çizgi vb)